از کمپرسورهای هوای مین در آفریقای جنوبی استفاده شده است