دمای آبشویی گرم در معدن طلای فورسترویل - سایپرز ، باشگاه دانش