بسیاری از جاده های جاده ای با سنگ ماسه روبرو هستند