ایستگاه رادیویی که متعلق به یک معدن در آفریقای جنوبی است