دستگاه جداکننده مارپیچی گرانش مورد استفاده در صنعت معدن