فلزات و سنگهای معدنی که در آفریقای جنوبی استخراج می شوند